دوره های آموزشی

علوم ورزشی

80 هزار تومان

طراحی تمرین های فانکشنال با وسایل نوین بدنسازی

مدرس :دکتر پژمان معتمدی   ساعت 13 - 14:30   90 دقیقه چهار شنبه   - 1400/05/13   علوم ورزشی 

ثبت نام در این دورهثبت نام