آموزش علم و تکنولوژی تمرینات بر پایه سرعت (VBT) با استفاده از دستگاه پوش

See more...

0% تکمیل‌شده
0/0 مرحله

500 هزارتومان

مربیگری قایقرانی پاراکانو – ارتقاء درجه 3 به درجه 2

See more...

0% تکمیل‌شده
0/0 مرحله

750 هزارتومان

مربیگری قایقرانی آبهای آرام – ارتقاء درجه 2 به درجه 1

See more...

0% تکمیل‌شده
0/0 مرحله

1 میلیون تومان

مربیگری قایقرانی آبهای آرام – ارتقاء درجه 1 به بین المللی و دانش افزایی بین المللی

See more...

0% تکمیل‌شده
0/0 مرحله

500 هزارتومان

مربیگری قایقرانی اسلالوم – ارتقاء درجه 3 به درجه 2

See more...

0% تکمیل‌شده
0/6 مرحله

750 هزارتومان

مربیگری قایقرانی اسلالوم – ارتقاء درجه 2 به درجه 1

See more...

0% تکمیل‌شده
0/6 مرحله