آموزش علم و تکنولوژی تمرینات بر پایه سرعت (VBT) با استفاده از دستگاه پوش

مشاهده جزئیات...

500 هزارتومان

مربیگری قایقرانی پاراکانو – ارتقاء درجه 3 به درجه 2

مشاهده جزئیات...

750 هزارتومان

مربیگری قایقرانی آبهای آرام – ارتقاء درجه 2 به درجه 1

مشاهده جزئیات...

1 میلیون تومان

مربیگری قایقرانی آبهای آرام – ارتقاء درجه 1 به بین المللی و دانش افزایی بین المللی

مشاهده جزئیات...