تیم ملی روئینگ جوانان از فردا در دریاچه آزادی اردو می زند