پیمان قویدل: تمرکزمان روی قایق چهار نفره است / برای عنوان برترین قایق آسیا تلاش خواهیم کرد