مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام معلولین برگزار می شود