تمجید رئیس کمیته پاراکانو فدراسیون جهانی از قایقرانی ایران