پس از برگزاری آزمون پایان دوره کانواسپرینت؛
دوره بین‌المللی مربیگری پاراکانو آغاز شد