مسابقات قهرمان کشور ابهای ارام معلولین برگزار می شود