گزارش برنامه روز ملی پارالمپیک در هیات قایقرانی مازندران