پریسا محمدزاده: با هدف کسب سهمیه تمرینات را دنبال می‌کنم