پریسا محمدزاده: هدفم بهبود رکورد بود که به آن رسیدم