تیم ملی پاراکانو از فردا در دریاچه آزادی به آب می زند