فعالیت های کمک رسانی فدراسیون قایقرانی در مناطق سیل زده