بدرقه ملی پوشان قایقرانی به مجارستان با حضور رئیس و دبیر فدراسیون