مسابقات کانوپولو به میزبانی شهرستان فین استان هرمزگان