مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام بانوان به میزبانی دریاچه آزادی