گندزدایی اماکن فدراسیون قایقرانی برای پیشگیری از کرونا