گزارش تصویری دریاچه آزادی در اولین روز فصل تابستان