پوریا شریفی: پس از بهبود کرونا کم کم تمریناتم را آغاز کردم