پوریا شریفی: قهرمانی کشور شروع راه آماده‌سازی برای انتخابی المپیک بود