تنها نماینده معلولین ایران در مسابقات قهرمانی آسیا روئینگ شرکت می کند