قهرمانی کشور 1399 – لیگ برتر 1399

قهرمانی کشور

اسلالوم

بانوان
آقایان

آبهای آرام

بانوان
آقایان

روئینگ

بانوان
آقایان

پاراکانو

بانوان و آقایان

لیگ برتر

اسلالوم

بانوان
آقایان

آبهای آرام

بانوان
آقایان

روئینگ

بانوان
آقایان

قهرمانی کشور سال 1393 - لیگ برتر سال 1393

لیگ برتر

کانوپولو


بانوان
آقایان

قهرمانی کشور سال 1392 - لیگ برتر سال 1392

قهرمانی کشور

آبهای خروشان


آقایان

اسلالوم


بانوان
آقایان

کانوپولو

بانوان نوجوانان

لیگ برتر

کانوپولو


بانوان
آقایان

قهرمانی کشور سال 1391 - لیگ برتر سال 1391

قهرمانی کشور

اسلالوم


بانوان
آقایان

لیگ برتر

کانوپولو


بانوان

قهرمانی کشور سال 1390

قهرمانی کشور

کانوپولو


بانوان
آقایان

قهرمانی کشور سال 1388