سه فینالیست دیگر برای روئینگ ایران در مسابقات قهرمانی آسیا