بازدید نائب رئیس بانوان از اردوی تیم ملی روئینگ در بجنورد