نتایج دور نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی کشور روئینگ آقایان