نفرات برتر المپیاد استعدادهای برتر روئینگ مشخص شدند