رازقیان: المپیکی شدن، رویای من است/ بعد از ریشه کن شدن کرونا قدر زندگی را بیشتر خواهیم دانست