رویا سلطانی: باید با شرایط کنار بیاییم و تمرینات را در خانه دنبال کنیم