والدین صبا شایسته ورزشکار فقید روئینگ:
صبا عمرش را در ورزش گذاشت