سولماز عباسی: ورزشکاران با تمرین آمادگی روحی و جسمی خود را حفظ کنند