ادامه مسابقات احمد احمدی در کاپ جهانی بادبانی و مسابقات کسب سهمیه المپیک