بسترهای آبی ایران مورد توجه رئیس فدراسیون جهانی بادبانی