ساخت اولین صندلی قایق کربن توسط یکی از تولیدکنندگان داخلی