دومین جلسه هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی برگزار می شود