سیدعباس حسینی: دو دوره مسابقه برای تقویت روحیه قایقرانان استان برگزار کردیم