سهیل فضل وزیری: در سال جاری از همه پتانسیل قایقرانی کردستان استفاده می کنیم

کلاس های آموزشی