شاهو ناصری: کردستان از نظر ژنتیکی جزو استعدادهای ورزشی است