شکیبا وقوفی: حفظ رقابت و رفاقت در کنار هم جزئی از مسیر قهرمانی است