شهرزاد کارگر: با برنامه ریزی هدفمند توانستیم علیرغم محدودیت ها موفق عمل کنیم