شکیبا وقوفی: با هماهنگی مربی ام تمریناتم را در خانه دنبال می کنم