سهرابیان: امثال طالبیان باید کم‌کم به عنوان مربی فعالیت کنند