سولماز عباسی: قهرمانی کشور یک موتور محرک برای ورزشکاران بود