سولماز عباسی: با مشخص شدن زمان مسابقات می‌شود بهتر برنامه‌ریزی کرد