سولماز عباسی: قهرمانی کشور هم در بعد روانی و هم ورزشی به ورزشکاران انگیزه داد