نگاه ویژه کمیته فنی آبهای آرام به شانس‌های کسب سهمیه و تیم پاراکانو