سیدسلمان قاضی عسگر: پرآب بودن زاینده رود قایقرانی را در اصفهان رونق می دهد