تانیا کارگرپور: پارو زدن در مسیر قهرمانی برایم شکل تازه‌ای گرفته است