تیم ملی آبهای آرام پس از دو جلسه تمرین در پاتایا دوباره قرنطینه شد

پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰