قدردانی رئیس فدراسیون قایقرانی از زحمات کادر پزشکی