وریا بنفشی: کردستان استعداد بسیار خوبی در رشته های مختلف قایقرانی دارد